Pedagogisch project

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Het Schoolbestuur of de Inrichtende Macht is: Stad Vilvoorde
Zetel: Stadhuis – Grote Markt te Vilvoorde
www.vilvoorde.be


 • Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
 • De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
 • Het onderwijs dat binnen onze school wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.
 • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen.
 • Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch project te respecteren).
 • Beslissingen inzake stedelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het stadsbestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar stedelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad.
 • De school profileert zich als een non-confessionele instelling.


Klik hieronder om het volledig pedagogisch project van onze school te lezen.


Klik hieronder om de beginselverklaring neutraliteit van onze school te lezen.

Fundamentele uitgangspunten

 • Openheid.
  De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
 • Socialisatie.
  De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische samenleving.
 • Emancipatie.
  De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.
 • Totale persoonlijkheidsontwikkeling.
  De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming
 • Gelijke kansen.
  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie te verbeteren.
 • Medemens.
  De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het recht is van elkeen.
 • Europees.
  De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
 • Mensenrechten.
  De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Onderwijsaanbod

De Doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via gebruik van OVSG-leerplannen, in de leergebieden:

 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming
 • Taal
 • Wereldoriëntatie
 • Wiskundige initiatie en wiskunde

Voor het lager alle leergebiedoverschrijdende thema's:

 • Leren leren en sociale vaardigheden


Daarnaast omvat ook het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

© 2023 Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin